• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO (อบรม 20 พ.ค. 67)

Started by Shopd2, April 23, 2024, 11:27:59 PM

Previous topic - Next topic

Shopd2

การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบมาตรฐาน ISO
(ISO Documents and Records Control)
 
วิทยากร: อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
Certified OKR Professional by The KPI InstituteCertificate
Professional Coaching Program (ICF)
ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D.)
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ 

20 พฤษภาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หลักการและเหตุผล (Introduction)           
            การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบมาตรฐานสากลทั่วไปและสำหรับองค์กรที่ดำเนินระบบตามมาตรฐานสากลในทุกระบบ ตั้งแต่การจัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติงานและคู่มือในการดำเนินงานในแต่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการดำเนินการด้านเอกสาร         
         การควบคุมเอกสารและการบันทึกคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญ หากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบ ISO ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น เจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมเอกสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านเอกสารในระบบมาตรฐานขององค์กร
วัตถุประสงค์1)  
1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ ถึงโครงสร้างของเอกสาร ในระบบคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001,ISO14001,IATF16949,ISO 45001 เป็นต้น 
2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
1. ทําไมต้องควบคุมเอกสารและบันทึกสําหรับระบบคุณภาพ
 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตาม ISO
 • การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตาม ISO� 
2. การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ
 • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ "ใบขอดำเนินการเอกสาร"
 • เอกสารควบคุมจะประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา "สำเนาฉบับควบคุม"
 • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก เอกสารที่จะส่งไปภายนอกจะประทับตรา "เอกสาร สําเนาฉบับไม่ควบคุม"
3. การควบคุมเอกสาร
 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนําไปใช้งาน การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันองการ ปรับปรุงเอกสาร การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงานเอกสารต้องอ่านง่าย และสามารถนํามาใช้ได้โดยสะดวก
 • การชี้บ่งและควบคุมการแจกจ่าย เอกสารที่ได้รับมา จากภายนอก ที่มีความจําเป็นในการวางแผนและดําเนินงาน ต่อระบบคุณภาพขององค์กร
 • การป้องกันการใช้เอกสารที่ล้าสมัย
4. การควบคุมการบันทึก
 • การจัดทําระเบียบปฏิบัติงาน (Documented Procedure ) เรื่อง การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • การจัดเก็บ การนํามาใช้ การกําหนดอายุการจัดเก็บ การป้องกันการเสียหาย และการกำหนดวิธีการทําลายเอกสาร บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนํามาใช้ได้ โดยสะดวก
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร หัวหน้างาน ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารระบบเอกสารการจัดการตามมาตรฐาน ISO
 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Shopd2